Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Chlustina v letech 1900-2014

fotogalerie z oslavy 105 let hasičů Chlustina
fotogalerie z oslavy 110 let hasičů Chlustina


Na základě vydaného oběžníku od okresního úřadu v Hořovicích ze dne 10. října 1899 byl vybídnu obecní úřad, aby péči měl, aby hasicí řád sestavil. Obecní starosta Josef Dlouhý čp. 26 vydal provolání ke zdejšímu občanstvu by sboru hasičskému dobrovolně přistoupili a přihlášení nejdéle do 15. prosince 1899 na obecní úřad laskavě učinili.

Rok 1900 - založení sboru dobrovolných hasičů v Chlustině

Rok 1910 – sbor má 13 činných členů a 18 přispívajících.

Starostou sboru Alois Kunc
Velitel Josef Křikava
Zástupce velitele František Kencl
Revizoři Alois Křikava, Václav Sudík

Rok 1912- je pořádán již 13. ples v hostinci u Kunců

Rok 1914 - propuká 1.světová válka, končí v roce 1918 rozpadem Rakouska –Uherska, 28. října 1918 vzniká Československá republika. Válka utlumila i chod hasičů, někteří narukovali do armády.

Hasiči se konsolidují v roce 1919, pomýšlejí znovu na svojí činnost, plesy a cvičení. Starostou je zvolen Spousta Václav, velitelem František Kencl.

Sbor dobrovolných hasičů pojal krásou myšlenku – postavit pomník vojínům padlých ve světové válce. Pomník zhotovili bratři Tučkové z Cerhovic. Slavnostní postavení bylo 23. července 1922.

Rok 1924 – hasiči asistovali při stavbě silnice do Sedlce.

Rok 1925 – požár v obci u rolníka Josefa Jaňoura, kde udeřil blesk a zapálil stodolu, vyhořelo i několik ostatních stodol. Jelikož čerpání vody činilo námahu bylo usneseno dáti stříkačku zmotorizovat. Provedení bylo zadáno firmě Bert v Praze. Hasičský sbor učinil výpůjčku u občanské živnostenské záložny v Žebráce s rukojmím obce. Protože i skladiště hasičské bylo v chatrném stavu, dala obec jej rozbořit a postavit nové. Dne 17. srpna 1925 se konala slavnost se zkouškou zmotorizované stříkačky a otevřením nového skladiště.

Rok 1927 – starosta p. Alois Křikava svolal občany do hospody ke Kuncům, toto zasedání rozhodlo o zavedení elektrického proudu.

Poprvé se v obci rozsvítilo 10. března 1929. Výbor sboru se za tyto léta nemění a pracuje s menšími funkcionářskými obměnami.

Toto pokračuje i v letech 1931 – 38, v obci přibilo 9 nových domů, cvičili i ženy a dorostenci.

Rok 1941 – zaplacen dluh za zmotorizování stříkačky.

2. světová válka v letech 1939-1945 činnost hasičů utlumila. Po skončení války se činnost opět oživuje. Výbor pracuje ve složení: Bureš Josef, Choc Václav 77, Sklenička Josef, Mašek František, Hnízdil Jan, Kunc František, Choc Václav 21, Křikava Josef, Elfe Alois, Pech Antonín.

Rok 1949 – sbor slaví 50. let založení sboru, bylo zakoupeno nákladní auto a nová stříkačka, v obci bylo 88 popisných čísel a 323 obyvatel, sbor měl 18 činných a 60 přispívajících členů.

Rok 1951 – přechází veškerý inventář sboru MNV, sboru je ponechána jen pokladna.

Rok 1953 – začíná přístavba zbrojnice, funguje JZD, sbor pracuje pro blaho obce. V těchto letech pracuje výbor ve složení: Erlebach Emil, Božek Karel, Choc Václav, Zítek Jan, Švestka Josef, Bureš Josef, Kuška Josef, Hošek Josef, Choc Josef 21, Kaucký Jiří, Mojžíš Josef, Palek Antonín, Šiška Stanislav.

Rok 1959 – vyřazeno pro poruchovost poruchovost požární vozidlo z provozu a usneseno, že novou stříkačku bude tahat traktor místního JZD. V tomto roce byl i požár stodoly u Hříbalů.

Rok 1968 – MNV zakoupil pro požární sbor skříňový automobil.

Rok 1970 – byly pořádány oslavy založení sboru, předsedou je Bureš Josef.

Rok 1975 – sbor má 34 činných členů a 51 přispívajících

Rok 1976 – založen kolektiv mladých požárníků má 18 členů a vedoucími jsou Mizera Jiří, Růžička Josef, Macourek Miroslav a Pilnáček Jan. Předsedou je Pech Antonín.

Při reorganizaci státní správy přechází obec pod MNV Žebrák a tím i požárníci. Tvoří se okrsek Žebrák, Sedlec, Točník, Chlustina.

Rok 1980 – oslava 80 let trvání sboru a 2. sjezd rodáků.

Rok 1982 – založeno družstvo dorostu, předsedou sboru je Sudík Antonín, velitel Mizera Jiří.

Rok 1985 – sbor má 43 členů, z toho 2 ženy, dále 8 dorostenců a 16 žáků.

Rok 1990 – dochází ke změnám v politickém životě a ve státní správě, obec se osamostatňuje, z požárníků jsou opět hasiči, sbor dovršil 90 let trvání a postupně přechází do okrsku Praskolesy, Otmiče, Kotopeky-Tíhava, Rpety.

Rok 1993 - skončilo družstvo žáků pro nedostatek členů.

Rok 1995 – prodána Tatra 805 speciál a zakoupeno vozidlo AVIA 31 a stříkačka PS-12.Provedla se oprava hasičské zbrojnice s kapičkou. Starostu sboru dělal Mizera Jiří starší, velitele Lukeš Alois.

Rok 1996 - ukončuje činnost i družstvo dorostu opět pro nedostatek členů.

Rok 2000 - oslava 100 let založení sboru.

Rok 2002 – zasáhla republiku ničivá povodeň, která se nevyhnula ani našemu okresu. SDH Chlustina pomáhal při odstraňování škod v Berouně.Velitel M. Růžička spolu s J. Mizerou se zúčastnili poděkování města Beroun za pomoc při povodních.

Mezi další důležité události tohoto roku patřilo pozvání velitele M. Růžičky k setkání s bývalým ministrem S. Grossem.

Rok 2003 – kompletní rekonstrukce zbrojnice.

Rok 2004 – sbor má 26 členů, starostou je Mizera Jiří, velitelem Růžička Milan. V činnosti je zásahová jednotka.

Rok 2005 – složení výboru starosta Mizera Jiří, místostarosta Lukeš Alois, velitel Růžička Milan, jednatel Nebeský Tomáš, preventista Růžička Josef, pokladník Pilnáček Petr, členové Pilnáček Jan, Lukeš Martin, Zvonař Aleš.

Rok 2006 - Sbor má 29 členů, z toho 14 členů zásahové jednotky. 7 nových členek vytvořilo družstvo žen. Výlov rzbníků za asistence členů sboru.

Rok 2007- Starosta sboru Jiří Mizera ml. Zachránil život ženě při dopravní nehodě, za což mu byla udělena medaile za záchranu života a za první pomoc při dopravní nehodě. Bylo vytvořeno nové družstvo mladých hasičů, pod vedením Jany Mizerové a Marceli Vitáskové.

18.1. Orkán Kyrill- Větrná bouře - Následný úklid zajišťovali členové sboru.

15.9. Požár stohu směr na Stašov. Hasily profesionální sbory, následná likvidace sbor Chlustina.

Rok 2008-  Sbor čelpal studni v rámci výcviku v č.p. 71. Družstvo Mladých hasičů obsadilo 1 místo v soutěži PLAMEN.

Rok 2009- Sbor disponoval požárním vozidlem AVIA -31. Rok byl vyplněn stálými pracemi k udržení chodu sboru.

Rok 2010- Velitel sboru Milan Růžička, Starosta sboru Jiří Mizera ml. Sbor oslavil 110 let trvání. Oslava zahájena průvodem k pomníku padlých v 1 sv. válce. Zde byla položena kytice a držena pietní minuta ticha. Krátkou řeč přednesl velitel sboru Milan Růžička a členka Obecního úřadu Věra Rattmanová. Po té se všichni přesunuli k č.p. 17 na malé pohoštění.

Rok 2011- Mimo všech aktivit, stálých prací a soutěží se velitel sboru Milan Růžička účastnil jako pořadatel na 3.setkání požárních automobilů jejich řidičů a strojníků osádek PYROKAR.

Rok 2012- Sbor má 42 členů, z toho 13 členů zásahové jednotky, 12 členů mladých hasičů, 7 členek družstva žen. Sbor uspořádal rybářské odpoledne pro děti.

Rok 2013- Sbor disponoval požárním vozidlem AVIA-31. Po celý rok družstvo mladých hasičů pilně nacvičovalo na hřišti u Agropodniku, na soutěži to bylo znát. Poháry ze soutěží mají vystaveny ve své klubovně. Sbor uspořádal rybářské odpoledne pro děti, účast velká, rodiny s malými rybáři i ti kdo se přišli jen pobavit.

Rok 2014- Sbor má 48 členů z toho 11 členů zásahové jednotky, 17 členů mladých hasičů. Rok byl vyplněn stálými aktivitami a pracemi k udržení chodu sboru. Byl proveden sběr železného šrotu v obci. Uskutečnil se praktický výcvik pilařů v areálu Agropodniku, zde byly pokáceny 2 stromy, které ohrožovaly svým stavem bezpečnost. Spolu s obecním úřadem byl uspořádán jako každý rok Dětský den na hřišti u Agropodniku. Družstvo mladých hasičů provedlo ukázky soutěžních disciplín. Hasičská stanice Beroun předvedla ukázku nové zásahové techniky CAS TATRA. Ukázka kynologického klubu Hořovice se líbila všem. V měsíci září bylo uspořádáno rybářské odpoledne pro děti, mladé rybáře neodradil ani déšť.Vítěz dostal živého kapra a kapra z perníku.