Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Historie obce Chlustina

mapaPrvní zmínka o jméně Chlustina se vyskytuje ve spisech Františka Palackého v jeho díle "Výbor listin starých", v němž uvádí k roku 1170 ves Chlustinu. Stával tam dvůr jménem Chlustina (snad po majiteli) a kolem vznikla koncem 12. století osada téhož jména. Dvůr stával tam, kde se dochoval také největší zemědělský statek -čp. 1. Zachovalo se i místní pojmenování částí chlustinského katastru: "Za dvorem", "Pod vinicí", "V Hůrkách", "Na Lhotkách", "Na Kozle", "Na Borku", "Na Chrasti".
Chlustina tedy patří mezi nejstarší osídlená místa v našem okolí. Za doby feudální patřívala pod panství "Karlštejnské", jak o tom svědčí příslušnost k farnosti "Praskolesské", která od dob Karla IV. podléhala karlštejnské správě. Po třicetileté válce vznikl v Chlustině panský dvůr. Jako selská ves se rozrůstala až po zrušení nevolnictví a zániku roboty , kdy vznikaly svobodné zemědělské usedlosti. Jejich velikost byla různá. Vedle větších dvorců s domy i vjezdy barokními (kolem roku 1750), které se částečně dochovaly dodnes, byla i hospodářství menší a malá. Byli to tedy "celoláníci", "půllánící", "čtvrtláníci" a "drobní držitelé". Celá obec měla katastrální výměru 559 ha. Od počátku našeho století se ustálil počet obyvatel, kteří se zabývali zemědělstvím na 40 rodin, tj..držitelů půdy. V době 1. republiky byli tito držítelé -uživatelé půdy rozděleni do těchto skupin: na 5 ha zemědělské půdy hospodařilo 16 zemědělců, 22 zemědělců hospodařilo na 20 ha a dva zemědělci na výměře větší než 20 ha. Největší zemědělský statek patřil rodině Josefa Křikavy - statek s výměrou 40 ha. K němu se vztahuje i historické udání původního dvora -čp. 1, jak se zmiňuje František Palacký, a dvora vzniklého po 30 Ieté válce. Další větší hospodáři byli: Václav Ciprián, Jan Hříbal, Václav Merhaut, František Maruš, František Švestka, Josef Hošek, Jaroslav Jaňour, Josefa Jan Kuncovi, JosefDlouhý, Jan Zítek, Josef Spousta, Jan Zvonař, Josef Pitín a Jan Křikava. Takto hospodařili samostatně do roku 1950, kdy bylo v Chlustině založeno Jednotné zemědělské družstvo -JZD. Jeho prvním předsedou byl Josef Šinkner. V roce 1961 bylo družstvo sloučeno s JZD Praskolesy a při tvoření větších zemědělských celků bylo později začleněno do JZD Rpety. Posledním předsedou JZD Chlustina byl Jaroslav Švestka.


pohledniceChlustina patřívala mezi větší vesnice. V roce 1850 měla 445 obyvatel. Při sčítání v roce 1900 to bylo 398. V následné době počet obyvatel klesal tak, že po I. světové válce měla Chlustina 360 obyvatel, v roce 1950 326 obyvatel a při sčítání v roce 1980 to bylo 290 obyvatel. Podle matričních záznamů měla Chlustina v roce 1990 21 0 obyvatel, bydlících v 66 popisných číslech. Všech obyvatelných domů s popisnými čísly je 92. Některá popisná čísla nejsou obsazena, původní stavby byly zbořeny. Podle údajů z roku 1990 bylo rozvrstvení obyvatel toto: do 20 let 48 obyvatel, od 20 do 50 let 85 obyvatel, od 50 do 70 let 50 obyvatel a starších 70 let bylo 27 .Z celkového počtu bylo tehdy 109 mužů a 101 žen.

pohledniceKulturní a společenský život býval v Chlustině poměrně bohatý .Staraly se o něj : divadelní soubor DTJ a hasičů, Hospodářsko - domkářská beseda, obecní knihovna, Sbor dobrovolných hasičů. Po II. světové válce, v roce 1950, byl v Chlustině zřízen zemědělský útulek, kde bylo pečováno o děti předškolního věku a po několik let byla v činnosti i mateřská škola, umístěná v bývalém hospodářství pana Josefa Hříbala. Pro malý zájem byla později zrušena. V obci bývaly 3 hostince: "U Kunců", "U Spoustů", kde byl sál a jeviště a "U Švestků". Pokud jde o obchody, patřil . krám "U Sládků" k dobře zásobeným. Starší občané pamatují ještě druhý krám, kde se říkalo "Mužíkovna". Prodej tabáku a ostatního kuřiva obstarával p. František Kořínek - trafikant. V obci provozovaly činnost švadleny (pí. Spoustová, Hlavatá, Chocová a Sklenářová). Obec měla i obuvníka (p. Josef Křikava), truhláře (p. Josef Choc), tesaře (p. Josef Sládek), kováře (p. Vincenc Malý), krejčího (p. Václav Kunc), koláře (p. Václav Maruš a Jan Koudelka), zedníky (p. Josef Hnízdil, Jan Jiránek a František Nový). Chlustina měla i 4 legionáře: Josefa Dlouhého (rolník), Václava Humla (zedník), Josefa Choce (rolník) a Josefa Kunce (tesař).
Obec, tak jako Sedlec a Točník, byla na základě společných jednání národních výborů v červenci a srpnu 1975 začleněny pod společným MNV v Žebráku. ONV v Berouně schválil takto ustanovený společný MNV 27. prosince 1975. Posledním předsedou MNV v Chlustině byl pan Antonín Pech. Od komunálních voleb v roce 1990 je Chlustina opět samostatnou obcí spravovanou vlastním obecním úřadem.